Get Adobe Flash player
lampy solarne

Nasze lampy solarne wyposa?one s? w monokrystaliczne ogniwa
fotowoltaiczne najwy?szej jako?ci.

Dzi?ki zastosowaniu ogniw tego typu, zwi?kszamy
sprawno?? panela s?onecznego i tym samym gromadzimy wi?cej energii potrzebnej do
zasilania lampy. Ponadto, u?ycie wysokowydajnych diod LED jako ?rd?a ?wiat?a w naszej
lampie pozwoli?o nam, zwi?kszy? ilo?? ?wiat?a emitowanego przez lamp? przy stosunkowo
niskim poborze energii.


Ca?a energia s?oneczna ktra zostanie przetworzona w panelu s?onecznym podczas
dnia, trafia do bezobs?ugowego akumulatora litowo-jonowego ktry charakteryzuje si?
du?? wydajno?ci? (stosunkiem masy do ilo?ci zgromadzonej energii) oraz zapewnia
najwi?ksz? liczb? cykli pe?nego ?adowania-roz?adowania z wszystkich dost?pnych na rynku
akumulatorw.

Nad prawid?owym przebiegiem wszystkich procesw czuwa zaprojektowany przez
nas mikroprocesorowy uk?ad steruj?cy. Uk?ad ten dba o to, aby podczas d?ugich, s?onecznych
dni nie prze?adowa? akumulatora oraz, aby nadmiernie go nie wy?adowa?. Uk?ad steruj?cy ma
jeszcze kilka innych zada? do ktrych nale??:

  • ograniczanie czasu pracy lampy do 8h ka?dej nocy
  • kontrola stanu na?adowania akumulatora
  • uruchamianie jednego z dwch trybw pracy ( w zale?no?ci od stopnia na?adowania akumulatora).
 
Dane firmy

Pure Power Sources

ul. Agrestowa 21
64-530 Ka?mierz 
NIP: PL 764 235 27 67 


biuro@ekologicznerozwiazania.pl

tel: +48 695 332 666